Kobberprogrammet

Som en videreføring av Telenors arbeid med modernisering og avvikling av det gamle kobbernettet, vil flere koplingspunkter bli stengt. Arbeidet innebærer at vi fjerner gammel infrastruktur og utstyr fra disse koplingspunktene.

Telenor varsler derfor nedleggelse av koplingspunkter i henhold til varslingsreglene for marked 3a og 3b, og videresalg telefoni.

Se oppdaterte lister under Utvalgte dokumenter som beskriver hvilke koplingspunkt dette gjelder og tidspunkt for nedleggelse.

Til grossistkunder som har kunder som skal kobles ned 

Viser til tidligere varsler om nedkobling og melding om forskyvning av nedstengingsdato. For å unngå at nedkoblingen fører til at sluttkunder mister mulighet til å kommunisere ber vi alle grossistkunder verifisere at sine kunder har funnet en alternativ løsning. Dersom det er usikkerhet knyttet til om kundene har funnet et annet alternativ ber vi om at grossistkunder så raskt som mulig gir oss tilbakemelding slik at vi kan utsette nedkobling på de aktuelle sentralene til sluttkundenes situasjon er avklart.

Telenor minner om kriteriene for utsettelse:

  • Ingen infrastruktur er tilgjengelig for sluttkunden, hverken fast-, mobil- eller satellittnett fra Telenor eller andre operatører, eller
  • Det foreligger signert kontrakt med offentlig myndighet (kommune) om tilskudd til utbygging av bredbånd til innbyggerne. Nedstengning utsettes til aksess er etablert i henhold til tilskudds-kontrakten. Moderniseringsprogrammet samkjøres med den offentlige plan/avtale. Samkjøring kan skje på TTP-, prosjekt- eller enkelt aksessnivå, eller
  • Kobbertjenester benyttes for å distribuere trygghetsalarmer og nødtelefoner (liv og helse) hvor sluttkunden ikke er teknisk klar til modernisering eller at tilgjengelig infrastruktur ikke er egnet. Moderniseringen samkjøres med etablert plan på aksessnivå, eller
  • Kobbertjenesten benyttes til å ivareta sikkerhet og beredskap og til å opprettholde samfunnets kritiske funksjoner. Sluttkunden (ansvarlig for funksjonen) er ikke teknisk klar til modernisering eller at tilgjengelig infrastruktur ikke er egnet. Moderniseringen samkjøres med etablert plan på aksessnivå

Nedleggelse av tomme sentraler

Telenor vil med dette varsle nedleggelse av sentraler og tilhørende kobbernett for sentraler som ikke lenger er i bruk for bredbånd over kobber.

Varselet er i henhold til Nkom sitt vedtak av 8. juni 2023, hvor sentraler som ble tomme før 1. juli 2022 stenges med en varslingstid på 1 måned, mens sentraler som har blitt tomme i etterkant av dette stenges med en varslingstid på 3 måneder.

Dersom Telenor mottar en bestilling i varslingsperioden vil den aktuelle sentralen fjernes fra listen.

Se oppdatert liste under Utvalgte dokumenter.